digitaal logboek
Disclaimer en privacyverklaring
Disclaimer en privacyverklaring copy

Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Seef Beveiligingstechniek B.V. respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.seefbeveiliging.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Seef Beveiligingstechniek B.V. verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Seef Beveiligingstechniek B.V. verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  • Om goederen en diensten bij u te installeren/leveren;
  • Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief aan klanten;
  • Het afhandelen van uw betaling;

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Seef Beveiligingstechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Seef Beveiligingstechniek B.V. treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres niet aan derden verstrekt.

Facebook en LinkedIn
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar info@seefbeveiliging.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links
Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Seef Beveiligingstechniek B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Seef Beveiligingstechniek B.V. raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Seef Beveiligingstechniek B.V.. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Seef Beveiligingstechniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid.

Over Seef
Seef is een professionele adviseur en installateur van technische beveiligingsinstallaties. Wij streven ernaar om u als klant te ontzorgen op het gebied van elektronische beveiliging door middel van gedegen en onderbouwd advies en dit te vertalen naar een gebruiksvriendelijke en kwalitatief goede beveiligingsinstallatie welke voldoet aan de huidige regelgeving en normen.

Contactgegevens

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.

certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering
certificering